GEÇEN SERGILER                    03.01.2022                    

Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynda «Beýik döwlet, eziz ülke, dogduk depe, asly mekan, Ählijesi seniň özüň, jan Watanym Türkmenistan!» atly maslahatda gurnalan sergi

               

                             


                    25.12.2021                    

GURJAKLARYŇ ERTEKI DÜNÝÄSI

               

                             


                    22.12.2021                    

M. Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň ýanyndaky D.Öwezow adyndaky Türkmen döwlet ýörite sazçylyk mekdebinde guralan sergi

               

                             


                    17.12.2021                    

“Arkadagly asuda Diýar” atly maslahat