30.11.2021

“Parahatçylygyň medeniýeti” atly halkara webinar

29.11.2021

Parahatçylyk söýüjilikli içeri we daşary syýasatynyň dabaralanmagy atly maslahaty

23.11.2021

Aşgabat şäheriniň syýahatçylyk orta hünär okuw mekdebinde guralan sergi

10.11.2021

«Ýurt abadan – il bagtyýar» ady bilen döredijilik eserleriniň bäsleşigi

08.11.2021

“Güneşe baý, bereketli topragym”

05.11.2021

«Hoşniýetli gatnaşyklar şekillendiriş sungatynda» atly döredijilik bäsleşiginiň sergisi

02.11.2021

Aşgabat şäheriniň Demirýol ulaglary orta hünär okuw mekdebinde guralan göçme sergi

20.10.2021

„Şekillendiriş sungatyna degişli muzeý gymmatlyklaryny hasaba almagyň we gorap saklamagyň usulýeti“ atly onlaýn maslahaty.

07.10.2021

„Ynsan saglygy gymmatly baýlyk“

04.10.2021

Hatyra gününe bagyşlanyp geçirilýän „Şehitlere tagzym bolsun, bu güller“ atly sergi

01.10.2021

Ýaşulular gününe bagyşlanyp geçirilýän “Mertebe mekdebi” atly baýramçylyk sergi

27.08.2021

Hindistanyň medeniýetini we taryhy ýadygärliklerini beýan edýän foto sergisi

25.08.2021

Wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk

25.08.2021

Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri, suratkeş Gennadiý Babikowyň 110 ýyllygyna bagyşlanan ýatlama sergisi

20.08.2021

«Türkmenistan dünýäde parahatçylygy dörediji döwlet hökmünde tanalýar» atly onlaýn ylmy-amaly maslahaty

14.08.2021

“Bagtyýarlyk döwrümiziň çeper keşbi” ady bilen geçirilen bäsleşigine gatnaşýan sungat işgärleriniň eserleriniň sergisi.

06.08.2021

Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň Merkezi Aziýa ýurtlarynyň zenanlarynyň dialogynyň çäklerinde Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň Ruhyýet köşgünde we „Berkarar“ myhmanhanasynda amaly-haşam sungatynyň we muzeý gymmatlyklarynyň sergisi.

28.07.2021

Türkmen suratkeşleri Jumadurdy Bekdurdyýewiň we Robert Häkimowyň 80 ýyllygyna bagyşlanan ýatlama sergi

14.07.2021

“Sungat joşýar Arkadagyň ýurdunda” atly döredijilik duşuşygy we sergi

09.07.2021

Garaşsyzlygyň 30 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilýän “Amaly-haşam sungaty” eserleriniň sergisi

06.07.2021

Gökderedäki “Beýik Serdaryň ruhubelent nesilleri” çagalar sagaldyş-dynç alyş merkezinde gurnalan göçme sergi

17.06.2021

Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri Nyýazmyrat Dowodowyň döredijiliginden ýatlama sergisi

16.06.2021

Medeniýet günleri

10.06.2021

“Berkarar döwletiň şygary ylym”

28.05.2021

“Türkmenistan döwletimiziň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk şanly baýramy mynasybetli döredijilik duşuşygy”

26.05.2021

“Türkmenistan-parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýyly mynasybetli Türkmen döwlet maliýe institutynda guralan göçme sergi

26.05.2021

„Kak daragyň batly ýaňlansyn sesi“

21.05.2021

“Merjen şäher, ak şäher”

17.05.2021

«Aşgabat – gülleýişiň şäheri»

15.05.2021

Türkmenistanyň halk suratkeşi Işanguly Işangulyýewiň “Türkmenistan – ÝUNESKO: Diýardan ýaýran ýollar” atly döredijilik sergisi

12.05.2021

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky şekillendiriş sungaty muzeýinde sergi we maslahat

11.05.2021

Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynda gurnalan göçme sergi

06.05.2021

«Sözsüz sungatyň öwüşgünleri»

05.05.2021

„Olar ýüreklerde ebedi ýaşar“

05.05.2021

„Medeni mirasy gorap saklamak üçin Ilçiniň gaznasy“ atly maksatnamasynyň çäklerinde 2001-nji ýyldan häzirki wagta çenli üstünlikli amala aşyrylan 28 sany taslamalarynyň suratlarynyň sergisi

27.04.2021

Türkmen döwlet medeniýet institutynda guralan göçme sergi

26.04.2021

Türkmen aragatnaşyk agentiniň palitehniki orta hünär mekdebinde guralan göçme sergi

22.04.2021

„Toýlarymyzyň ýaraşygy bedewler“

19.04.2021

A.Kekilow adyndaky mugallymçylyk mekdebinde guralan “Ak şäherim Aşgabat” atly göçme sergi

14.04.2021

Suratkeş T.M.Kiselýowanyň eserlerinden guralan ýubileý sergisi

12.04.2021

Halypa suratkeşler bilen “Garaşsyzlygymyzyň waspy şekillendiriş sungatynda” atly döredijilik duşuşyk

12.04.2021

Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk uniwersitetinde guralan göçme sergi

08.04.2021

Çagalaryň döredijiligi

05.04.2021

Baş baýlygym - saglygym

29.03.2021

Türkmenistanyň Telekommunikasiýa we informatika institutynda “Gülleýär Watanym-jan Türkmenistan” atly sergi

26.03.2021

“Merjen şäher Aşgabat”

17.03.2021

„Binagärlik sungatynyň taryhy we medeniýeti“ atly sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahaty

15.03.2021

“Toý bolup gelen ýazlar!”

15.03.2021

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynda göçme sergi

09-11.03.2021

Wideoaragatnaşyk arkaly okuw maslahaty

04.03.2021

Bagtdan paýly zenanlar

01.03.2021

Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynda göçme sergi

01.03.2021

Aşgabat ýylylyk trestinde göçme sergi

26.02.2021

Ýapon gurjaklarynyň sergisi

18.02.2021

Döredijilik duşuşygy

17.02.2021

“Halypa şägirt duşuşygy”

16.02.2021

“Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” atly ýylyna bagyşlanyp Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda gurnalan göçme sergisi.

16.02.2021

Milli mirasymyza bagyşlanan hoşallyk çäresi

15.02.2021

Aşgabat şäheriniň çagalar çeperçilik mekdepleriniň zehinli okuwçylarynyň arasynda surat çekmek boýunça bäsleşik we ýurdumyzyň muzeýleriniň arasynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahaty

22.01.2021

Ýurdumyzyň Watan goragçylarynyň güni mynasybetli «Ata Watanym, jan Türkmenistan» atly sergi we «Watany goramak mukaddeslikdir» atly muzeý işgärleriniň gatnaşmaklarynda söhbetdeşlik

20.01.2021

«Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylyna bagyşlanyp “Diýarym-asuda, ýurdum-parahat” atly sergisi

15.01.2021

2021-nji ýyl «Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň watany» ýyly mynasybetli ýurdumyzyň muzeýleriniň arasynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahaty we sergisi

04.01.2021

«Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»

07.12.2020

Gülleýär, gül açýar, Bitarap Diýar!

06.11.2020

Ülkämiň toý saçagynda

15.10.2020

“Türkmenistanyň Bitaraplyk derejesiniň medeni mirasy öwrenmek boýunça halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmekdäki ähmiýeti ” atly ylmy duşuşygynyň sanly ulgam arkaly geçirilmegi we arheologik tapyndylaryň sergisi

05.10.2020

Öten geçenleri ýatlap

01.10.2020

Törden orunly Ýaşulularymyz

10.09.2020

Berkarar döwletli nurana Watan!

31.08.2020

Bilimli il ozar

17.07.2020

Saglygym – baş baýlygym

18.06.2020

Arkadagly Watanda sungatymyz sarpaly

11.06.2020

«Türkmen binagärliginde çeper-bezeg sungaty» atly ylmy-amaly maslahat

11.06.2020

Ylymlar güni mynasybetli “Ylym döwletiň kuwwaty” atly sergi

06.06.2020

Gökderedäki göçme sergi

01.06.2020

Biz bagtyýar çagalar

28.05.2020

“Saglyk – bagtyýar durmuşyň gözbaşydyr”

22.05.2020

“Akpamyk”

20.05.2020

“Türkmenistan - Bitaraplygyň mekany” ýyly mynasybetli göçme sergisi

20.05.2020

«Bagt şäherim Aşgabat»

13.05.2020

Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde “Türkmenistan–Bitaraplygyň mekany” atly halkara fotosergi we maslahat

11.05.2020

«Parla ýaşyl baýdagym»

06.05.2020

Türkmenistanyň medeniýet ministrliginiň guramagynda Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde çagalaryň çeken suratlarynyň bäsleşik sergisi

05.05.2020

“Türkmenistan - Bitaraplygyň mekany” ýyly mynasybetli göçme sergisi

04.05.2020

“Ýeňiş getiren merdanalar”

20.04.2020

“Türkmenistan - Bitaraplygyň mekany” ýyly mynasybetli göçme sergisi

17.04.2020

Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde “Tagty Süleýmandyr üsti bedewiň” atly sergi

16.04.2020

“Türkmenistan - Bitaraplygyň mekany” ýyly mynasybetli göçme sergisi

07.04.2020

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky şekillendiriş sungaty muzeýiniň “Türkmenistan - Bitaraplygyň mekany” ýyly mynasybetli göçme sergisi

27.03.2020

Türkmenistanyň halk suratkeşi Aman Amangeldiýewiň ýatlama sergisi

27.03.2020

Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri suratkeş Atajan Aşyrowyň şahsy döredijiliginden gurnalan sergi

24.03.2020

“ Aşgabat şäher demir ýol ulaglary “ orta hünär okuw mekdebinde gurnalan göçme sergi

19.03.2020

“Nowruz geldi bu bagtyýar diýara” atly sergi

13.03.2020

Aýa Serhenowanyñ şahsy döredijiligine bagyşlanan sergi

11.03.2020

“Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany” ýyly mynasybetli göçme sergi

06.03.2020

“Kalby bahar zenanlar”

06.03.2020

Sülgün Hojagulyýewanyň döredijiligine bagyşlanan ýatlama sergisi

25.02.2020

“Türkmenistan - Bitaraplygyň mekany” ýyly mynasybetli göçme sergi

13.02.2020

Bäşim Nuralynyň döredijiligine bagyşlanan ýatlama sergi

11.02.2020

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň Söwda-kooperatiw mekdebinde Şekillendiriş sungaty muzeýiniň göçme sergisi

31.01.2020

“Eziz ýurdum Bitaraplyk mekany” atly sergi

24.01.2020

“Asuda asmanym abadan ýurdum” atly sergi

23.01.2020

Haky Allaberdiýewiň ýubileý sergisi

07.01 2020

Gökderedäki “Çeşme” çagalar sagaldyş-dynç alyş merkezinde gurnalan Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýiniň göçme sergisi

23.12.2019

Dünýä ýaň salan halym

16.12.2019

Haly muzeýindäki dabara

16.12.2019

“Ahlak gözelligi – rowaçlygyň gönezligi” atly bäsleşik sergi

09.12.2019

“Arkadagly Watanym rowaçlyga beslenýär” atly göçme sergi

04.12.2019

Hemişelik Bitarap Diýar

19.11.2019

Bagtyýarlyk döwrüniň teatr sungaty

09.11.2019

Berekediň egsilmesin Topragym

07.11 2019

Türkmenistan Watanym Rowaçlyga ýetenim

06.11.2019

Reňkleriň yşkynda

06.11.2019

Ermenistan Respublikasynyň şekillendiriş sungatynyň eserleriniň sergisi

05.11.2019

Seminar okuw sapagy

01.11.2019

Nakgaş suratkeş Täçjemal Gylyçdurdyýewanyň şahsy döredijilik sergisi

11.10.2019

Türkmenistanyň Halk suratkeşi Aýhan Hajyýewiň ýatlama sergisi

08.10.2019

Bauhaus sergisi

04.10.2019

Şehitlere tagzym bolsun bu güller

30.09.2019

Dilleri senaly Ýaşulularymyz

11.09.2019

Garaşsyzlyk bagtymyzyň gözbaşy!

30.08.2019

Bagtyýar döwletiň bilim binýady

22.09.2019

Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri G.Hojagulyýewiň şahsy sergisi

18.07.2019

Saglygym - baş baýlygym

21.06.2019

Arkadagly Watanda sungatymyz sarpaly

19.06.2019

Türk Ebru sungatynyñ sergisi

10.06.2019

YLYM OSÜŞLERIÑ ÇEŞMESI

30.05.2019

GARAŞSYZ DIÝARYÑ GÜL GUNÇALARY

29.05.2019

Tanymal suratkeş I.Pawlotskaýanyñ şahsy sergisi

24.05.2019

Ak şäherim Aşgabat

13.05.2019

Konstitusiýa we Döwlet baýdagy - Döwletliligiñ bitewiligi

06.05.2019

Sarpasy belent gerçekler

03.05.2019

Türkmen suratkeşleriniñ galamynda Turkiýe

03.05.2019

Türkmenistanyň tanymal suratkeşi Kakamyrat Baýlyýewiñ şahsy döredijilik sergisi

25.04.2019

Gözelligi dünýä nusga bedewler

19.04.2019

Saud Arabystany Patyşalygynyñ Türkmenistandaky Medeniýet günleri

01.04.2019

Sungatyñ rowaçlanýan mekanynda

29.03.2019

Ýaş suratkeşleriñ halypa şägirtlik ýoly

01.03.2019

Zenan kalbynyň joşguny

06.02.2019

USSAT SURATKEŞLER JÖWZA we HOŞGELDI ŞAHBERDIÝEWLERIŇ ÝATLAMA SERGISI

23.01.2019

JANDAN EZIZ WATANYM!

24.12.2018

Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri Mämmet Mämmedowyň döredijilik sergisi

09.11.2018

RYSGAL DÖWLETIŇ WE HALAL ZÄHMETIŇ BAÝRAMY

10.10.2018

TÜRKMENISTANYŇ HALK SURASTKEŞI IZZAT GYLYJOWYŇ DÖREDIJILIK SERGISI

04.10.2018

ŞEHITLERE TAGZYM BOLSUN, BU GÜLLER

01.10.2018

BEÝIK ZAMANANYŇ ÝAŞULYLARY