“Sungat joşýar Arkadagyň ýurdunda” atly döredijilik duşuşygy we sergi

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň ýolbaşçylygynda döredijilikli işiň täze belentlikleri kemala gelýär. Hormatly Prezidentimiziň alyp barýan her bir işi halkymyza belent söýginiň nyşanydyr.

2021-nji ýylyň 14-nji iýulynda Garaşsyzlygyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň we Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň Zenanlar guramasynyň bilelikde gurnamagynda Şekillendiriş sungaty muzeýinde geçirilýän “Sungat joşýar Arkadagyň ýurdunda” atly döredijilik duşuşygy we sergi geçirildi. Duşuşyga gatnaşan  zenanlar Arkadagly ýurtda sungatda ýetilen sepgitler, döredilen eserler barada gyzykly söhbetler edildi.

Türkmen halkynyň taryhyny we medeni-syýasy durmuşyny beýan etmek türkmen sungatynyň häsiýetli aýratynlygydyr. Türkmen şekillendiriş sungatynda halkyň durmuşyny we adamyň ruhy dünýäsi has dolulygy bilen döredýän tematik eserler bilen baglanyşyklydyr. Türkmen suratkeşleriniň eserlerinde taryh, durmuş sahnalary çeperçilik aýdyňlygynyň milli durmuşyň we ýaşaýşynyň özboluşly sahnasyny ynandyryjy hakykylygynda mazmunynyň milli aýratynlyklaryny kesgitleýär.

Çünki Gahryman Arkadagymyzyň ýolbaşçylygynda halkymyzyň örän baý ruhy gymmatlyklaryny, medeni mirasymyzy gorap saklamakda, dünýä ýaýmakda, ýaş zehinleri ýetişdirmekde medeniýet ulgamyna örän uly orun degişlidir. Halkyň kalby bolan medeniýet adamlaryň aň-düşünjesini ýokarlandyrmakda, işjeňligini artdyryp, agzybirligini berkitmekde, köpçüligi beýik işlere galkyndyrmakda örän uly güýje eýedir. Bu ulgamyň  işini häzirki zaman ösen tehnologiýalaryň kömegi bilen halkyň aňynda müdimilik galar ýaly işleri amala aşyrmak esasy wezipeleriň biri bolup durýar.

Muzeý gaznasynda saklanýan zenan suratkeşleriniň nakgaş eserleri, amaly-haşam sungatynyň eserleri sergilendi. Umuman türkmen zenanlary özleriniň sungaty, döredijiligi bilen tapawutlanypdyr. Ussat keramikaçylar Türkmenistanyň halk suratkeşleri Maral Ataýewanyň, Dursunsolmaz Muhammedowanyň gaýtalanmajak täsin eserleri, ýagny küýzedir bezeg gaplary, nakgaş eserlerinde türkmen gelin-gyzlarynyň waspy, olaryň el işlerini beýan edýän eserler toplumy serginiň esasyny düzýär.

Halkymyzyň baý medeni mirasyny, milli sungatynyň taryhyny işjeň öwrenip, milli medeniýetimizi, sungatymyzy ösdürmek, maddy we ruhy medeni mirasymyzy geljek nesillere ýetirmek üçin, döredijilik adamlarynyň netijeli işi, sungatyň dürli görnüşlerine degişli ýokary çeperçilikli täze eserleri döretmek üçin ähli zerur şertler üpjün edilýär. Türkmenistan Watanymyz öz Garaşsyzlygyna eýe bolanyndan soň, gadymy türkmen däp-dessurlaryň gaýtarylyp berilmegi bilen sungatyň, binagärligiň, heýkeltaraşlygyň, medeni-mirasyň dikeldilmegine giň ýol açyldy. Garaşsyz Watanymyzyň sungaty türkmen halkynyň ruhy galkynyşynyň ýokary göterilmegi bilen düýpli özgerişikleri başdan geçirýär.

             
                            
               

                2005-nji ýylyň fewral aýynyň 17-ne Aşgabat şäheriniň merkezinde Beýik Saparmyrat Turkmenbaşynyň adyny göterýän Şekillendiriş sungaty muzeýi dabaraly ýagdaýda açylýar. Şekillendiriş sungaty muzeýi üç gatdan ybarat bolup, onuň birinji we ikinji gatlarynda sergi üçin niýetlenen 11 sany bölüm ýerleşdirilen. Muzeýiň sergisi düzülip, onda şekillendiriş sungatynyň ajaýyp görnüşleri, ýagny - nakgaşçylyk, grafika, heýkeltaraşçylyk, amaly-haşam sungaty, şeýle-de daşary ýurt sungaty - XVII-XX asyrlarda ýerine ýetirilen Italiýanyň, Fransiýanyň, Ispaniýanyň, Gollandiýanyň, Germaniýanyň, Ýaponiýanyň, Indiýanyň, Hytaýyň, Russiýanyň suratkeşleriniň eserleri görkezilýär. Ýurdumyzyň çäginde bolup geçen beýik siwilizasiýalar: Altyndepe, Parfiýa, Marguş şalyklary, şeýle-hem Änew medeniýeti biziň ata-babalarymyz müňýyllyklaryň dowamynda kämilleşdirip, gorap, saklap türkmen halkynyň gadymylygyny, müdimligini tassyklap subut edipdirler. Şol ösen medeniýetimizden galan arheologik tapyndylar türkmen halkynyň gadymy şekillendiriş sungatynyň gymmatlyklary bilen tanyşdyrýar.                   

             
 
 © Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky şekillendiriş sungaty muzeýi
744000, Türkmenistan, ş.Aşgabat. 2022 (A.Nowaýi) köçesiniň 88-nji jaýy.
Tel:+993 12 92 71 69, Faks: +993 12 92 72 44

GEÇEN SERGILER                    29.07.2022                    

“El hünäri il gezer” atly duşuşyk

               

                             


                    26-28.07.2022                    

Medeni gymmatlyklaryň bikanun dolanyşygyna garşy göreş boýunça sebitleýin onlaýn okuwy (treningi)

               

                             


                    14.07.2022                    

„Milli mirasymyz egsilmez baýlygymyz“ atly duşuşygynyň çäklerinde göçme sergi

               

                             


                    08.07.2022                    

«Men suşini gowy görýärin» atly sergi