Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky

ŞEKILLENDIRIŞ SUNGATY MUZEÝI

Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Kerim Gurbannepesow adyndaky kitaphana şahamçasy bilen Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýi bilelikde medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygyrýet gününe bagyşlap «Diýarymyz toý tutýar, dünýäni haýran edýär» atly medeniýet işgärleri bilen duşuşyk geçirildi.
Her ýylyň 1-nji iýunynda Çagalary goramagyň halkara güni uly dabara, baýramçylyk, konsertler, bäsleşikler hem gurnalyp çagalaryň wagtyny şatlyk-şowhun bilen bellemekleri üçin taýýarlyklar görülýär. Türmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Şekillendiriş sungaty muzeýinde hem çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli «Diýara ýaň salýar çaga gülküsi» atly sergi gurnaldy.
Gelin-gyzlarymyzyň çeper ellerinden dörän haly häzirki günde daşary ýurtlaryň arasynda geçirilýän dürli forumlarda, sergilerde, bäsleşiklerde we baýramçylyklarda görkezilip haýrana goýýar. 2019-njy ýylda «Türkmenistanyň milli halyçylyk sungaty» ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň görnükli sanawyna girizmek baradaky karar bir agyzdan kabul edilmegi hem halkymyzy has-da buýsandyrdy.
Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde gurnalan «Türkmen halysy – gözelligiň nusgasy» atly baýramçylyk duşuşygynyň çäklerinde Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýi göçme sergi gurnady.
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda Aşgabat şäheriniň güni mynasybetli «Ak şäherim Aşgabat» atly XXII köpugurly halkara sergi geçirildi. Serginiň çäklerinde Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýi gaznasyndaky gymmatlyklardan düzülen göçme sergi gurnady.
Aşgabat şäheri döwletleriň arasynda festiwallaryň we sergileriň üsti bilen medeniýetini we sungatyny öwrenmek, geçirilýän forumlarynyň, sport çäreleriň we bäsleşikleriň üsti bilen Aşgabat şäherini dünýä tanady. Ak şäherimiz Aşgabadyň ajaýyp ymaratlarynyň we binalarynyň 2013-nji ýylda Ginnesiň rekordlar kitabynda girizilmegi we dünýäniň iň beýik ak şäheri diýip yglan edilmegi ýurdumyzyň abraýyny has-da artdyrdy.
Diýarymyzda bu gün daşary ýurtlar bilen dost-doganlyk gatnaşyklary has-da berkeýär. Dürli ýurtlaryň medeniýetini we sungatyny öwrenmek we synlamak, daşary ýurtly sungat ussatlarynyň döredijiligini synlamak üçin Gahryman Arkadagymyz, Arkadagly Serdarymyz uly işleri amala aşyrýarlar.
Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýiniň Ilkinji Zenanlar gurmasy Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli «Gül bezelen halym» atly tegelek stol ýazgysy geçirildi. Geplşik “Miras” teleýaýlymy tarapyndan ýazgy edilip, şol teleýaýlymyň alyp baryjysy Aýna Geldimyradowa alyp bardy.
Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde Türkmen keşdeçilik sungatynyň ýüpekçilik we dokmaçylykda ýüpek önümçiliginiň däpleriniň hem-de Molla Ependiniň şorta sözlerini gürrüň berijilik däbiniň ÝUNESKO-nyň Adamzadyň medeni mirasynyň görnükli nusgalarynyň sanawyna girizilmegi mynasybetli aýdym-sazly dabaraly maslahat geçirildi.
Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň döwlet baýdagynyň güni mynasybetli Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde «Parla sen ýaşyl baýdagym!» atly ylmy-amaly maslahaty geçirildi. Maslahat «Miras» teleýaýlymy tarapyndan ýazgy edilip, Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýiň direktorynyň ylmy işler boýunça orunbasary K.Öwezberdiýewa, maslahaty alyp bardy.

TÄZELIKLER