Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky

ŞEKILLENDIRIŞ SUNGATY MUZEÝI

Keremli türkmen topragymyzda külli adamzat nesliniň ösüşine itergi beren beýik alymlar, şahyrlar, ýaşap geçipdirler. Şol akyldarlaryň döreden taglymatlary, ruhy ahlak ýörelgeleri, adamzat pelsepesiniň we çeper aň medeniýetiniň ösmegine uly täsir etmek bilen nesillere miras galdyran ruhy hazynasy durmuşyň ähli pursatlarynda ýol görkeziji bolup gelýär.
Her bir ýurduň medeniýeti, taryhy bilen sazlaşykda ösýän şekillendiriş sungaty älem gözellikleriniň genji hasaplanýar. Sungatyň ugurlarynyň köpdürli bolşy ýaly, olarda ýörelgedir, däp-dessurlar hem köptaraplaýyn bolýar. Sungatyň islendik görnüşine köňül beren adamyň öz edýän işine döredijilikli çemeleşmegini tebigylyk saýýarlar.
Türkmenistanyň Şekillendiriş-sungaty muzeýinde dekabr aýynyň 1-ne sagat 15:00-da Türkmenistanyň halk suratkeşi heýkeltaraş Welmyrat Jumaýewiň 70 ýyllygy ,we Suratkeş Merdan Kakabaýewiň "Çaý Başyndaky dessanlar" atly döredijilik sergisiniň açylyşy.
Hormatly Prezidentimiz söz ussadyna: „Magtymguly Pyragy synmaz, özygtyýarly türkmen döwletini, agzybirligi, jebisligi arzuw eden hakyky watançydyr“ diýip, örän ýokary baha berýär. Hakykatdan hem dana Magtymguly atamyzyň arzuwlan berkarar döwletimiziň binýady berkden tutuldy.
Hormatly Prezidentimiziň parasatly Baştutanlygynda ähli ulgamlarda bolşy ýaly ýurdumyzyň ylym-bilim ulgamynyň döwrebap derejede ösdürilmegine uly üns berilýär. Her bir döwletiň we jemgyýetiň sazlaşykly ösüşi ylym-bilimiň döwrüň ruhuna laýyk derejede ösdürilmegi bilen aýrylmaz baglydyr.
Watanymyzda diňe bir ykdysady däl, eýsem, ruhy-medeni ulgamda hem uly üstünlikler gazanylýar. Munuň şeýledigine halklaryň arasyndaky hyzmatdaşlygyň has-da berkemegine itergi berýän Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistandaky Medeniýet günleriniň mysalynda hem aýdyň görmek bolýar.
Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistandaky Medeniýet günleriniň we ebru sungatynyň eserleriniň sergisiniň açylyş dabarasy.
Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwriniň her bir güni bagtyýarlyga beslenýär. Eziz topragymyzdan önýän gök bakja önümlerimiz şirinden-şeker datly gawundyr, garpyzlarymyz döwletli saçaklarmyzyň bezegi bolmak bilen halkymyzyň bolelin ýaşaýşyndan habar berýär.
Mukaddes topragymyzda önýän galla we gök bakja önümlerimiz ata watanmyzyň, ene topragymyzyň berekediň we bolçulygyň mekanydygyndan habar berýär. Babadaýhanyň alyn deriniň çeken zähmetiniň miwesi bolan bereketli hasylyň toýy ýurdumyzda uly dabara bilen bellenilýär.
Garaşsyzlyk ýyllarynda ýurdumyzyň beýleki ulgamlary bilen birlikde ylym-bilim ulgamy hem döwrüň ösen talabyna laýyklykda kämilleşýär. Halkyň aň-bilim düşünjesini, ruhuny kämilleşdirmäge gönükdirilen medeniyet we sungat ulgamynyň alyp barýan işi milletimiziň ruhy derejesini kesgitleýär.

TÄZELIKLER